PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai06:18:48 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai06:06:55 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/default.aspx
3Khách vãng lai06:04:42 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
4Khách vãng lai06:00:59 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
5Khách vãng lai05:58:31 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8833
6Khách vãng lai05:56:30 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
7Khách vãng lai05:55:46 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
8Khách vãng lai05:54:06 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
9Khách vãng lai05:43:03 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_gioi_thieu_sach_1.aspx
10Khách vãng lai05:40:28 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
11Khách vãng lai05:39:23 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
12Khách vãng lai05:37:41 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
13Khách vãng lai05:37:36 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
14Khách vãng lai05:22:55 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
15Khách vãng lai05:16:24 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_theo_mon.aspx
16Khách vãng lai05:06:40 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
17Khách vãng lai05:03:33 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
18Khách vãng lai05:01:02 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_1.aspx
19Khách vãng lai04:42:18 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
20Khách vãng lai04:32:06 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
21Khách vãng lai04:23:38 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
22Khách vãng lai04:08:25 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
23Khách vãng lai04:08:20 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=487
24Khách vãng lai03:58:37 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
25Khách vãng lai03:45:47 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
26Khách vãng lai03:43:10 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
27Khách vãng lai03:14:49 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
28Khách vãng lai02:39:25 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1.aspx
29Khách vãng lai02:33:02 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
30Khách vãng lai02:26:30 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/so_diem_lop/default.aspx
31Khách vãng lai02:16:16 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
32Khách vãng lai02:13:16 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
33Khách vãng lai02:03:53 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
34Khách vãng lai01:55:00 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/default.aspx
35Khách vãng lai01:39:08 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
36Khách vãng lai01:08:03 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
37Khách vãng lai00:57:04 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/xem_tien_do_kt.aspx
38Khách vãng lai00:44:09 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
39Khách vãng lai00:21:51 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
40Khách vãng lai00:20:07 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
41Khách vãng lai00:11:57 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
20 1 2019