PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai08:48:12 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai08:36:16 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/default.aspx
3Khách vãng lai08:26:36 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
4Khách vãng lai08:21:28 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
5Khách vãng lai08:11:56 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
6Khách vãng lai08:10:40 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
7Khách vãng lai08:08:54 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
8Khách vãng lai08:08:50 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
9Khách vãng lai08:02:03 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
10Phạm Văn Quyết07:25:50 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1.aspx
11Phạm Văn Quyết07:25:42 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_an/nhap_diem.aspx
12Khách vãng lai07:23:58 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/form_doi_mat_khau.aspx
13Phạm Văn Quyết07:22:15 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_cn/nhap_diem.aspx
14Khách vãng lai07:14:57 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
15Khách vãng lai07:08:50 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_xep_loai.aspx
16Nguyễn Văn Nguyên07:05:12 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_van/nhap_diem.aspx
17Nguyễn Văn Nguyên07:05:03 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
18Khách vãng lai07:04:55 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
19Phạm Văn Quyết07:04:11 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_sinh/nhap_diem.aspx
20Khách vãng lai07:02:37 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
21Khách vãng lai07:01:38 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=470
22Khách vãng lai06:57:55 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_muc_luc_quay_1.aspx
23Khách vãng lai06:45:15 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
24Khách vãng lai06:33:24 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
25Khách vãng lai06:32:25 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
26Khách vãng lai06:20:33 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=474
27Khách vãng lai06:15:58 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/ho_tro_gv/xem_de.aspx
28Khách vãng lai05:19:16 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
29Khách vãng lai05:05:11 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
30Khách vãng lai04:59:03 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/so_diem_lop/default.aspx
31Khách vãng lai04:44:46 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
32Khách vãng lai04:37:32 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=474
33Khách vãng lai04:35:06 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2.aspx
34Khách vãng lai03:05:13 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
35Khách vãng lai01:43:06 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
36Khách vãng lai01:28:15 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
37Khách vãng lai01:12:14 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
38Khách vãng lai00:40:45 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
39Khách vãng lai00:24:44 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
40Khách vãng lai00:03:59 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
16 11 2018